ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - bazơ và muối

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - Bazơ và muối là các bài lý thuyế và bài tập xoay quanh các khái niệm điện li như chất lưỡng tính, muối axit; các dạng bài áp dụng định luật bảo toàn điện tích, phương trình điện li. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

  • A. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-
  • B. Na+, Ca2+, NO3-, Fe3+, Cl-
  • C. Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+.
  • D. NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+
  • A. khi tan trong nước phân li ra ion OH-  
  • B. khi tan trong nước  chỉ  phân li ra ion H+
  • C. khi tan trong nước phân li ra ion H+     
  • D. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH-
   
   
  • A. Zn(OH)2
  • B. Pb(OH)2.
  • C. Al(OH)3.
  • D. Cu(OH)2
  • A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
  • B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
  • C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
  • D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+
  • A. Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dd.
  • B. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.
  • C. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.
  • D. Do phân tử của chúng dẫn được điện.
  • A. a + b = c + d.
  • B. a + 3b = c + 2d.
  • C. a + 3b = -(c + 2d).
  • D. a + 3b + c + 2d = 0.
  • A. 1,185 gam. 
  • B. 1,19 gam.
  • C. 1,2 gam.
  • D. 1,158 gam.
  • A. Pb(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2
  • B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.
  • C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2
  • D. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2.
  • A. Na3PO4 ⇔ 3Na+ + PO43-
  • B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+
  • C. HCl ⇔ H+ + Cl-
  • D. H3PO4 ⇔ 3H+ + 3PO43-
  • A. 400 ml
  • B. 200 ml
  • C. 300 ml
  • D. 100ml
 • Câu 11:

  Cho các chất dưới đây: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4. Các chất điện li mạnh là:

  • A. Ag2SO4, NaCl, CuSO4, H2S.
  • B. NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3,H2S.
  • C. NaCl, H2SO3, CuSO4.
  • D. HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4.
 • Câu 12:

  Chất nào điện li trong các chất sau: Kalipermanganat , natricacbonat , natrihydrocacbonat , axit axetic , kalisufit , axit sufurơ , natrisunfua , amoninitrit , axit sufurhidric , đồng nitrat , nhôm sufat , axit hypoclorơ , axit clorit , natri clorat , kali axetat , rượu etylic , bari cacbonat .

  • A. Kalipermanganat , natricacbonat , natrihydrocacbonat , axit axetic
  • B. bari cacbonat, nhôm sufat , axit hypoclorơ , axit clorit , natri clorat
  • C. axit sufurơ , natrisunfua ,  rượu etylic, amoninitrit
  • D. natrihydrocacbonat , rượu etylic, axit axetic , kalisufit
 • Câu 13:

  Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

  • A. Bazơ là chất nhận proton
  • B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+
  • C. Axit là chất nhường proton
  • D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH
 • Câu 14:

  Đối với dung dịch acid yếu HNO2 0.1M nếu bỏ qua sự điện ly của nước thì đánh giá nào sau đây đúng?

  • A.  pH > 1 
  • B. pH = 1 
  • C. [H+] > [NO2-
  • D. [H+] < [NO2-]
 • Câu 15:

  Dung dịch axit mạnh H2SO4 0.1M có:?

  • A. pH = 1
  • B. pH <1 
  • C. pH > 1 
  • D. [H+] > 0,2m 
 • Câu 16:

  Axít nào sau đây là axit một nấc?

  • A. H2SO4   
  • B. H2CO3   
  • C. CH3COOH   
  • D. H3PO4
 • Câu 17:

  Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

  • A.

   Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2   

  • B.

   Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

  • C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2   
  • D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2
 • Câu 18:

  Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

  • A.

   Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho anion OH.

  • B.

   Bazơ là những chất có khả năng phản ứng với axit.

  • C.

   Một Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

  • D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.B. Bazơ là những chất có khả năng phản ứng với axit.
 • Câu 19:

  Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

  • A. H2SO4   
  • B. H2S   
  • C. HCl   
  • D. H3PO4
 • Câu 20:

  Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

  • A. 100 ml.
  • B. 50 ml.  
  • C. 40 ml.  
  • D. 20 ml.
 

 

YOMEDIA
1=>1