YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-út và Bron-stêt. Lấy các thí dụ minh họa.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

* Theo thuyết A-rê-ni-út:

- Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

Thí dụ : HCl → H+ + Cl-

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

- Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.

Thí dụ : NaOH → Na+ + OH-

* Theo thuyết Bron – stêt:

- Axit là chất nhường proton (H+) . Bazơ là chất nhận proton.

Axit ⇔ Bazơ + H+

- Thí dụ 1:

CH3COOH + H2O ⇔ H3O+ + CH3COO-

- Thí dụ 2:

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON