Bài tập 5 trang 18 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 18 sách GK Hóa lớp 10

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Đề bài đưa ra dữ kiện trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích nên ta sẽ dùng công thức tính thể tích và trừ đi thể tích khe trống ta được thể tích thực của nguyên tử.

⇒ Suy được bán kính nguyên tử

Lời giải

Vnguyên tử canxi = \(\frac{25,87}{6.10^{23}}.\frac{74}{100} = 3,19.10 ^{-23} \ cm^3\)

Vnguyên tử Ca  \(= \pi r^3 = 3,19.10^{-23} \ cm^3\)

r = \({\left( {\frac{{3,{{19.10}^{ - 3}}}}{{\frac{4}{3}\pi }}} \right)^{\frac{1}{3}}}\) = 1,96.10-8 cm = 0,196nm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 18 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ