ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 18 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 18 sách GK Hóa lớp 10

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Vnguyên tử canxi \(\frac{{25,87}}{{{{6.10}^{23}}}}.\frac{{74}}{{100}}\) = 3,19.10-23 cm3

Vnguyên tử Ca  = \(\pi {r^3}\) = 3,19.10-23 cm3

\(r = {\left( {\frac{{3,{{19.10}^{ - 3}}}}{{\frac{4}{3}\pi }}} \right)^{\frac{1}{3}}}\) = 1,96.10-8 cm = 0,196nm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 18 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1