YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 32: Công nghệ gen

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 32 Bài 32: Công nghệ gen​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Phân tử ADN của tế bào nhận là plasmit
  • B. Một đoạn ADN của tế bào cho với một đoạn ADN của tế bào nhận là plasmit
  • C. Một đoạn mang gen của tế bào cho với ADN của thể truyền
  • D. Một đoạn ADN mang gen của tế bào cho với ADN tái tổ hợp
  • A. Kĩ thuật gen là kĩ thuật tạo ra một gen mới
  • B. Kĩ thuật gen là các thao tác sửa chữa một gen hư hỏng
  • C.

   Kĩ thuật gen là các thao tác chuyển một gen từ tế bào nhận sang tế bào khác

  • D.

   Kĩ thuật gen là các thao tác tác động lên ADN, để chuyển một đoạn ADN mang một gen hoặc một cụm gen từ tế bào của loài cho sang tế bào của loài nhận nhờ thể truyền

  • A. Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen
  • B. Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình tạo các ADN tái tổ hợp
  • C. Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình tạo ra các sinh vật biến đổi gen
  • D. Công nghệ gen là ngành khoa học nghiên cứu về cấu trúc về hoạt động của các gen
  • A. Tạo chủng vi sinh vật mới
  • B. Tạo cây trồng biến đổi gen
  • C. Tạo cơ quan nội tạng của người từ các tế bào động vật
  • D. Tạo ra các cơ thể động vật biến đổi gen
  • A. Công nghệ gen
  • B. Công nghệ chuyển nhân và phôi
  • C. Công nghệ enzim / prôtêin
  • D. Công nghệ sinh học xử lí môi trường
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON