YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 44 Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 44 về Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chu trình nitơ
  • B. Chu trình cacbon
  • C. Chu trình photpho
  • D. Chu trình nước
  • A. Tăng nồng độ CO2
  • B. Tăng nhiệt độ khí quyển
  • C. Giảm nồng độ O2
  • D. Làm thủng tầng ôzôn
 • Câu 3:

  Trong một hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây sẽ làm chậm tốc độ tuần hoàn vật chất của các nguyên tổ? 

  • A. Thực vật bậc cao. 
  • B. Vi sinh vật. 
  • C. Động vật.  
  • D. Vi tảo và rong rêu.
 • Câu 4:

  Trong chu trình tuần hoàn vật chất, nhóm sinh vật có vai trò trả lại các chất vô cơ cho môi trường làm tăng độ phì nhiêu cho đất là 

  • A. sinh vật sản xuất.
  • B. sinh vật phân giải.
  • C. sinh vật tiêu thụ bậc 1.  
  • D. sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất.
 • Câu 5:

  Chu trình sinh- địa- hoá của nguyên tố nào sau đây bị thất thoát nhiều nhất? 

  • A. Nitơ. 
  • B. Các bon.
  • C. Phôt pho.  
  • D. Ôxi
 • Câu 6:

  Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Nước là thành phần không thể thiếu và chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật.
  • B. Nguồn nước sạch không phải là vô tận mà đang bị suy giảm nghiêm trọng.
  • C. Nước là nguồn tài nguyên không tái sinh. 
  • D. Nước trên Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn.
 • Câu 7:

  Khi nói về chu trình cacbon, phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Trong quần xã, hợp chất cacbon được trao đổi thông qua chuỗi và lưới thức ăn.
  • B. Không phải tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn lớn.
  • C. Khí CO2 trở lại môi trường hoàn toàn do hoạt động hô hấp của động vật. 
  • D. Cacbon từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật chủ yếu thông qua quá trình quang hợp.
 • Câu 8:

  Sinh quyển là 

  • A. Toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí.
  • B. Môi trường sống của tất cả các sinh vật ở trên trái đất.
  • C. Vùng khí quyển có sinh vật sống và phát triển. 
  • D. Toàn bộ sinh vật của trái đất, bao gồm động vật, thực vật, vi sinh vật.
 • Câu 9:

  Trong chu trình sinh địa hóa, loại sinh vật có vai trò như một cầu nối giữa môi trường và quần xã sinh vật là 

  • A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1
  • B. Sinh vật sống cộng sinh
  • C. Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất 
  • D. Vi sinh vật sống hoại sinh
 • Câu 10:

  Sơ đồ bên mô tả một số giai đoạn của chu trình nito trong tự nhiên. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  (1) Giai đoạn (a) do vi khuẩn phản nitrat hóa thực hiện.

  (2) Giai đoạn (b) và (c) đều do vi khuẩn nitrat hóa thực hiện.

  (3)  Nếu giai đoạn (d) xảy ra thì lượng nitro cung cấp cho cây sẽ giảm.

  (4) Giai đoạn (e) do vi khuẩn cố định đạm thực hiện. 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

 

YOMEDIA