Hình Học 7 Chương 2: Tam Giác

 • Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

  Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Tổng ba góc của một tam giác cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề Tổng ba góc của một tam giác

  14 trắc nghiệm 181 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

  Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Hai tam giác bằng nhau cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề Hai tam giác bằng nhau.

  10 trắc nghiệm 48 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (ccc)

  Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (ccc)
   Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (ccc) cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề trường hợp bằng nhau ccc.

  14 trắc nghiệm 107 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (cgc)

  Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (cgc)
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (cgc) cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề trường hợp bằng nhau cgc.

  14 trắc nghiệm 592 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (gcg)

  Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (gcg)
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (gcg) cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề trường hợp bằng nhau gcg.

  10 trắc nghiệm 205 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Tam giác cân

  Bài 6: Tam giác cân
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Tam giác cân cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề Tam giác cân

  12 trắc nghiệm 641 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Định lí Pi-ta-go

  Bài 7: Định lí Pi-ta-go
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Định lí Pi-ta-go cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề Định lí Pi-ta-go

  15 trắc nghiệm 363 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

  Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

  9 trắc nghiệm 391 hỏi đáp

  Xem chi tiết