AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam triglixerit cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

  • A. 18,24 gam   
  • B. 17,80 gam  
  • C. 16,68 gam 
  • D. 18,38 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3.

  có nglyxerol = nNaOH/3 = 0,02 mol ⇒ dùng bảo toàn khối lượng

  ta có: mxà phòng = 17,24 + 0,06.40 - 0,02.92 = 17,80 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>