AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng tối thiểu là

  • A. 100 ml    
  • B.  200 ml        
  • C. 300 ml     
  • D. 150 ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  HCOOC2H5 và CH3COOCH3 có cùng CTPT C3H6O2 ⇒ MX = 74.

  ⇒ 11,1 gam X ⇔ 0,15 mol X. Phản ứng: X + 1NaOH → muối + ancol.

  X gồm 2 este đơn chức ⇒ nNaOH = nX = 0,15 mol

  ⇒ V NaOH = 0,15/1 = 0,15  lít ⇔ 150 ml.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>