AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

  • A. 5,72  
  • B. 7,42        
  • C. 5,42    
  • D. 4,72

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  đốt 3 ancol đồng đẳng + O2 → 0,17 mol CO2 + 0,3 mol H2O.

  tương quan:  \(\sum\limits_{} {{n_{{H_2}O}} > \sum\limits_{} {{n_{C{O_2}}}} \Rightarrow } \)3 ancol thuộc dãy đồng đẳng no, đơn, hở.

  ⇒  \({n_{3{\rm{ ancol}}}} = \sum\limits_{} {{n_{{H_2}O}}} - \sum\limits_{} {{n_{C{O_2}}}} = 0,13\)mol \( \Rightarrow {n_{{\rm{O}}{\rm{ trong 3 ancol}}}} = 0,13\)mol.

  \(\Rightarrow m = {m_C} + {m_H} + {m_O} = 0,17 \times 12 + 0,3 \times 2 + 0,13 \times 16 = 4,72\) gam. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>