AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 1,76 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được ancol X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

  • A. 6,72   
  • B.  2,24     
  • C.  4,48           
  • D. 3,36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  phản ứng: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

  có  \({n_{{C_2}{H_5}OH}} = {n_{este}} = 17,6 \div 88 = 0,2\) mol.

  phản ứng: \({C_2}{H_5}OH + Na \to {C_2}{H_5}ONa + \frac{1}{2}{H_2} \uparrow \).

  \( \Rightarrow {n_{{H_2} \uparrow }} = \frac{1}{2}{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,1\) mol  ⇒ V= 2,24 lít. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA