AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

   

  Vùng

  Diện tích ( nghìn ha)

  Sản lượng (nghìn tấn)

  2000

  2014

  2000

  2014

  Đồng bằng sông Hồng

  1212,6

  1079,6

  6586,6

  6548,5

  Đồng bằng sông Cửu Long

  3945,8

  4249,5

  16702,7

  25245,6

  Cả nước

  7666,3

  7816,2

  32529,5

  44974,6

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

  Theo bảng số liệu trên, năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2014 là:

  • A. 60,7 tạ/ha
  • B. 59,4 tạ/ha
  • C. 6,1 tạ/ha
  • D. 57,5 tạ/ha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và áp dụng công thức tính năng suất = sản lượng / diện tích Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2014 = 65485 / 1079,6 = 60,7 tạ/ha.

  Chú ý: đổi đơn vị khi tính toán

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>