AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  DẤN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN

  (Đơn vị: triệu người)

  Năm

  2000

  2005

  2009

  2014

  Tổng số

  77,6

  82,4

  86,0

  91,7

  Thành thị

  18,7

  22,3

  25,6

  30,0

  Nông thôn

  58,9

  60,1

  60,4

  60,7

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê,2016)

  Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn giai đoạn 2000 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Biểu đồ miền
  • B. Biểu đồ tròn
  • C. Biểu đồ cột
  • D. Biểu đồ đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu trong nhiều năm >= 4 năm là biểu đồ miền

  => Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn giai đoạn 2000 - 2014 là biểu đồ miền

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>