AMBIENT
 • Mark the letter A,B,C or D to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each question.

  Câu hỏi:

  The Earth is being threatened and the future looks bad.

  • A. done
  • B. made
  • C. defended
  • D. varied

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>