AMBIENT
 • Mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  – “I am getting married next week.” – “                                  ”.

  • A. Thanks, the same to you.
  • B. Congratuations.
  • C. Well done.
  • D. Sorry to hear that.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>