AMBIENT
 • Mark the letter A,B,C or D to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each question.

  Câu hỏi:

  They come and give me a hand with cooking.

  • A. help
  • B. prepare
  • C. be busy
  • D. attempt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>