AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of following exchanges.

  Câu hỏi:

  Silas is talking to his roommate, Salah, about the Olympic Games.

  • Silas: “Do you think our country can host the Olympic Games some day in the future?”
  • Salah: “_________. We can’t afford such a big event.”
  • A. You can say that again.
  • B. I can’t agree with you more.
  • C. Yes, you’re right.
  • D. No, I don’t think so

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA