AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that need correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  It concerns many sociologists that inadequate parents skills may lead to an increase in the number of incidents of juvenile delinquency.

  • A. concerns
  • B. parents skills
  • C. incidents
  • D. juvenile delinquency

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>