AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Thanks to highly sophisticated technology, scientists have made many important discoveries in different fields.

  • A. accessible
  • B. confusing
  • C. effective
  • D. advanced

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  sophisticated = advanced: tiến bộ (nâng cao)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>