RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không đúng với xu thế của đường lối Đổi mới ở nước ta?

  • A. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới
  • B. Phát triển nền kinh tế hàng hóa tự cung tự cấp
  • C. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
  • D. Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Nội dung không đúng với xu thế của đường lối đổi mới ở nước ta phát triển nền kinh tế hàng hóa tự cung tự cấp vì kinh tế tự cung tự cấp không phải là nền kinh tế hàng hóa, cũng không phải là xu thế của đường lối Đổi mới (sgk Địa lí 12 trang 7).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>