YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng gián tiếp đến sự phát sinh phát triển của sâu, bệnh hại thông qua: 

  • A. Hoạt động sống.          
  • B. Thức ăn.   
  • C. Di cư.                                          
  • D. Mùa sinh sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON