• Câu hỏi:

  Nhiệt độ thuận lợi cho nấm phát triển là: 

  • A. 25-30°C. 
  • B. 50-55°C. 
  • C. 45-50°C.  
  • D. 30-45°C.
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC