YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bò Hà Lan là giống bò có tính năng sản xuất: 

  • A. Kiêm dụng thịt, sữa      
  • B. Bò sữa cao sản
  • C. Bò thịt cao sản                             
  • D. Bò kiêm dụng thịt, sữa, cày kéo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON