• Câu hỏi:

  Để pha dung dịch booc đô ta phải thực hiện cách pha của hai dung dịch như sau: 

  • A. Đổ từ từ dung dịch CuSO4 vào dung dịch Ca(OH)2.
  • B. Đổ từ từ dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch CuSO4.
  • C. Cả hai a và b đúng.          
  • D. Cả hai a và b sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC