• Câu hỏi:

  Biện pháp phòng trừ dịch hại cho cây trồng được người dân sử dụng chủ yếu là biện pháp: 

  • A. Biện pháp sinh học.  
  • B. Cơ giới, vật lý.   
  • C. Biện pháp kỹ thuật.    
  • D. Biện pháp hoá học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC