AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một aoif tực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, D nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể ba đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Ở loài này có tối đa 42 loại kiểu gen.
  II. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 20 loại kiều gen.
  III. Ở loài này, các thể ba có tối đa 21 loại kiểu gen.
  IV. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tình trạng có tối đa 10 loại kiểu gen. 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>