AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.
  II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.
  III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.
  IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH. 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>