AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự duy truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau:

   

  Biết rằng kiểu gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và  IBIO  đều quy định nhóm máu B, kiều gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; nhưới số 5 năm alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Xác định tối đa kiểu gen của 9 người trong phả hệ.
  II. Người số 8 và người số 10 có thể có kiểu gen khác.
  III. Xác xuất sinh con có nhóm máu B và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là 17/96.
  IV. Xác xuất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 – 11 là ½. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA