ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn só với len b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1  gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân thấp, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. F­1 có tối đa 5 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cập gen.
  • B. Ở F1 có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.
  • C. Trong tổng số cây thân cao, quả ngọt ở F1 có 2/27 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.
  • D. Qúa trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>