AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định, tình trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hia cây (P) thuần giao phấn với nhau, thu được F1­. Cho F1  tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5 % cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75 % cây hoa đỏ, cánh đơn  : 25,5 5 cây hoa trắng, cánh kép : 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biết gen nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Kiểu gen của cây P có thể là AA   x aa .
  II. F2 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 12%.
  III. F2 ­ có tối đa 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.
  IV. F2 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8, 25%. 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>