AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặt trận nào có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  • A. Mặt trận Liên Việt
  • B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
  • C. Mặt trận Việt Minh
  • D. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : Sgk 12 trang 109, 115, suy luận

  Cách giải:

  Mặt trận chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám là mặt trận thành lập gần với thời gian diễn ra cách mạng và đóng vai trò quan trọng:

  - Thời gian thành lập: ngày 19-5-1945, Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập.

  - Vai trò:

  + Giác ngộ, rèn luyện cho quần chúng đấu tranh, lực lượng chính trị phát triển.

  + Cùng với đảng xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

  + Cùng với đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>