AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gia đình là gì? Phân tích vị trí của gia đình trong sự phát triển của xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm gia đình: Gia đình là một cộng đồng xã hội đặc biệt gắn bó những con người với nhau bằng quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

  Vị trí của gia đình trong sự phát triển của xã hội

  •  Gia đình là tế bào của xã hội
   • Gia đình là tế bào của xã hội, nơi thực hiện đồng loạt hai loại tái sản xuất: tái sản xuất ra của cải vật chất và tái sản xuất ra con người, làm cho xã hội phát triển lâu dài.
   • Có thể ví xã hội như một cơ thể sống hoàn chỉnh và không ngừng được “sắp xếp, tổ chức” theo nhiều mối quan hệ, trong đó gia đình được xem là một tế bào, là cơ sở thiết chế đầu tiên.
   • Mỗi gia đình hạnh phúc, hòa thuận thì cả cộng đồng và xã hội tồn tại và vận động một cách hài hòa. Mục đích chung của sự vận động và biến đổi của xã hội trước hết vì lợi ích của mỗi công dân, mỗi thành viên xã hội và lợi ích của mỗi công dân, mỗi thành viên trong xã hội lại chịu sự chi phối của lợi ích tập thể, giai cấp trong điều kiện xã hội có giai cấp. Thế nên có thể nói gia đình là tế bào của xã hội
  •  Gia đình là tổ ấm đem lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.
   • Từ thuở lọt lòng đến suốt cuộc đời, mỗi thành viên đều được nuôi dưỡng, chăm sóc để trở thành công dân của xã hội, lao động, cống hiến hưởng thụ, đóng góp cho xã hội trước hết và chủ yếu là thông qua gia đình. Sự yên ổn và hạnh phúc của mỗi gia đình là tiền đề quan trọng cho sự hình thành, phát triển nhân cách, đảm bảo đạt hiệu quả cho các hoạt động lao động của xã hội. Xây dựng gia đình là trách nhiệm, là một bộ phận cấu thành trong chỉnh thể các mục tiêu phấn đấu của xã hội, vì sự ổn định và phát triển của xã hội.
  • Gia đình là nơi sinh đẻ và nuôi dạy con cái, góp phần quyết định sự trường tồn của cả gia đình và xã hội.
   • Hoạt động sinh đẻ con cái trước hết xuất phát từ nhu cầu tồn tại của chính con người, của xã hội. Chức năng này đáp ứng một nhu cầu rất tự nhiên, chính đáng của con người. Thế nhưng tốc độ gia tăng dân số và mật độ dân số có liên quan mật thiết với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Thế nên, sự sinh đẻ của mỗi gia đình còn là một nội dung quan trọng của quốc gia, dân tộc.
   • Hơn nữa gia đình còn có chức năng giáo dục, nội dung giáo dục của gia đình tương đối toàn diện, dù xã hội có đóng vai trò quan trọng đến đâu chăng nữa cũng không thể thay thế chức năng giáo dục trong gia đình. Nói cách khác gia đình là nơi sinh đẻ và nuôi dạy con cái, góp phần quyết định sự trường tồn và phát triển của gia đình và xã hội.
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>