AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao môi trường tự nhiên là điều kiện vật chất của đời sống xã hội? Vì sao vấn đề bảo vệ môi sinh hiện nay mang tính toàn cầu cấp bách? Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách cụ thể về vấn đề này như thế nào? Bản thân anh, chị cần làm gì để bảo vệ môi trường sinh thái?

  Lời giải tham khảo:

  Môi trường tự nhiên là điều kiện vật chất của đời sống xã hội bởi vì:

  • Môi trường là nơi sinh sống và hoạt động của con người, là nơi tồn tại của xã hội. Giữa xã hội và tự nhiên thường xuyên diễn ra sự trao đổi vật chất. Sự trao đổi đó được thực hiện trong quá trình lao động sản xuất. Điều kiện tự nhiên là yếu tố thường xuyên, tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển xã hội tuy nó không phải là yếi tố quyết định chính sự phát triển của xã hội.
  • Điều kiện tự nhiên như đất đai, sông, biển, khí hậu có thể tạo những thuận lợi hoặc gây khó khăn cho sản xuất, cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Mặc dù vậy nó vẫn không giữ vai trò quyết định sự phát triển xã hội. Bản thân xã hội là một hệ thống khác về chất so với giới tự nhiên. Nó có quy luật vận động và phát triển riêng của nó. Tự nhiên tác động vào xã hội hoàn toàn mang tính tự phát, còn xã hội tác động vào tự nhiên, bao giờ cũng thông qua hoạt động có ý thức của con người. Sự tác động đó có thể diễn ra theo hai hướng: làm cho nó tốt lên hoặc xấu đi.

  Vấn đề bảo vệ môi sinh hiện nay mang tính toàn cầu cấp bách vì:

  • Ngày nay bảo vệ môi sinh là vấn đề có tính toàn cầu cấp bách, nhằm bảo vệ loài người thoát khỏi những hậu quả do chính mình gây ra.
  • Việc bảo vệ và sử dụng môi trường thiên nhiên một cách thông minh, khôn ngoan trong phạm vi mỗi nước và trên toàn cầu trở thành một vấn đề sống còn đối với loài người.
  • Ở Việt Nam, gần một thế kỷ sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và trải qua hơn ba mươi năm chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, môi trường tư nhiên bị phá hoại nghiêm trọng: Hàng trăm kilômét vuông rừng tự nhiên và đất canh tác bị chất độc hoá học huỷ diệt và bom đạn cày xới; tình trạng ô nhiễm đất, nước, không khí có nơi đến mức báo động nghiêm trọng…

  Trước vấn đề này chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể của Đảng ta được thể hiện như sau:

  • Áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn các hành vi huỷ hoại hoặc gây ô nhiễm môi trường, từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp, cải thiện chất lượng môi trường, tập trung khắc phục nạn cháy rừng, ô nhiễm các lưu vực sông, các đô thị và khu công nghiệp, các làng nghề, nơi có đông dân cư và các hoạt động kinh tế
  • Xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị hoá với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững
  • Tăng cường quản lý, bảo đảm khai thác tài nguyên hợp lý và tiết kiệm, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về phục hồi môi trường, các khu khai thác khoáng sản và các hệ sinh thái đã bị xâm phạm, bảo đảm cân bằng sinh thái.
  • Nhà nước tăng cường đầu tư và đổi mới chính sách để thu hút đầu tư xã hội vào lĩnh vực môi trường; trước hết là hoạt động thu gom, xử lý và tái chế chất thải. Phát triển và ứng dụng công nghệ sạch hoặc công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường.
  • Hoàn chỉnh pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi người dân, của toàn xã hội đối với phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ và cải thiệm môi trường. Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải xử lý ô nhiễm, hoặc phải chi trả cho việc xử lý ô nhiễm.
  • Từng bước hiện đại hoá công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng thuỷ văn, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
  • Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên; chú trọng quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.
  • Như vậy, ngày nay việc bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu cấp bách nhằm bảo vệ loài người thoát khỏi những hậu quả do chính mình gây ra. Điều đó phải được tiến hành theo chương trình, kế hoạch thống nhất không chỉ trong phạm vi quốc gia, châu lục mà toàn thế giới nhằm phục vụ tốt nhất cuộc sống con người.

  Học sinh, sinh viên tự liên hệ (Bản thân anh, chị cần làm gì để bảo vệ môi trường sinh thái?)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>