YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhân cách là gì? Phân tích những tiền đề hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN? Bản thân anh (chị) cần rèn luyện những gì để trở thành người có nhân cách tốt?

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm nhân cách:

  Nhân cách là tổ hợp thái độ, thuộc tính riêng trong quan hệ hành động của từng người với giới tự nhiên, với xã hội và bản thân

  • Cấu trúc của nhân cách:
   • Hạt nhân của nhân cách là thế giới quan của cá nhân, đó là toàn bộ những quan điểm, lý tưởng, niềm tin, định hướng giá trị chung của cá nhân.
   • Cái bên trong của nhân cách là những năng lực và phẩm chất xã hội của cá nhân.
   • Cái sâu kín và nhạy cảm nhất của nhân cách là tâm hồn con người, nó là tầng sâu của nhân cách, là nơi lắng động và tiềm ẩn của mỗi cá nhân.

  Những tiền đề và quá trình hình thành nhân cách của con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • Tiền đề vật chất, trước hết nhân cách phải dực trên cơ sở sinh học, tức là một con người có sự phát triển đầy đủ, không khiếm khuyết về cơ thể, giác quan và tư duy. Đây chính là điều kiện cần của nhân cách.
  • Tiền đề vật chất đóng vai trò là “điều kiện đủ” chính là môi trường xã hội, đó là gia đình và xã hội với những truyền thống, những giá trị văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần.
  • Tiền đề tư tưởng và giáo dục, nòng cốt của tiền đề tư tưởng, giáo dục là chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những lý luận và tư tưởng vừa có tính khoa học vừa có tính cách mạng vừa thấm đậm chủ nghĩa nhân văn cao cả: “Tất cả do con người, tất cả vì con người” với lý tưởng tối cao là con người giải phóng, con người tự do, phát triển toàn diện.
  • Sự hình thành nhân cách nói chung và nhân cách xã hội chủ nghĩa nói riêng diễn ra trong cả đời người, trong đó giáo dục và tự giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là với lứa tuổi trẻ.
  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA