AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng và Nhà nước ban hành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào các dân tộc và miền núi nhằm

  • A. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về xã hội.
  • B. Tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.
  • C. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế
  • D. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ văn hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>