AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch X chứa 0,05 mol Al3+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol NO3; x mol Cl ; y mol Cu2+.

  – Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 43,05 gam kết tủa.

  – Nếu cho 450 ml dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

  (Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn) 

  • A. 12,65 gam. 
  • B. 10,25 gam. 
  • C. 12,15 gam. 
  • D. 8,25 gam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tác dụng với AgNO3 dư thu được kết tủa là AgCl: nAgCl = 43,05 : 143,5 = 0,3 mol

  - BTĐT: 3nAl3+ + 2nMg2+ + 2nCu2+ = nNO3- + nCl-

  => 0,05.3 + 0,1.2 + 2nCu2+ = 0,1 + 0,3 => nCu2+ = 0,025 mol

  - Cho 0,45 mol NaOH tác dụng với dung dịch X: nOH- (0,45) > 3nAl3+ + 2nMg2+ +2nCu2+ (=0,4)

  => Al(OH)3 bị hòa tan 1 phần => nOH- = 2nMg2+ + 2nCu2+ + 4nAl3+ - nAl(OH)3

  hay 0,45 = 0,1.2 + 0,025.2 + 4.0,05 – nAl(OH)3

  => nAl(OH)3 = 0

  m = mMg(OH)2 + mCu(OH)2 = 0,1.58 + 0,025.98 = 8,25 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>