AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3
  • B. Phân hỗn hợp chứa nito,phot pho,kali được gọi chung là phân NPK. 
  • C. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3- ) và ion amoni (NH4+). 
  • D. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A sai vì amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.

  B đúng.

  C sai vì phân cung cấp nito hóa hợp cho cây dưới dạng NO3- và NH4+ được gọi là phân đạm.

  D sai vì phân ure có công thức hóa học là (NH2)2CO. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>