AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là:

  • A. ancol propylic. 
  • B. metyl fomat 
  • C. axit fomic.
  • D. axit axetic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3 => X là axit

  Mà MX = 60 nên X là CH3COOH (axit axetic).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>