AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?  

  • A.  Metyl axetat.
  • B. Tristearin.
  • C. Metyl fomat. 
  • D.  Benzyl axetat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xà phòng hóa chất béo thu được glixerol.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>