AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

  BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 -2015

  (Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê,2017)

  Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi sản lượng thủy sản và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015?

  • A. Tổng sản lượng thủy sản tăng liên tục
  • B. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn tổng sản lượng thủy sản
  • C. Giá trị xuất khẩu thủy sản tăng không ổn định
  • D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhiều hơn tổng sản lượng thủy sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào biểu đồ đã cho, giai đoạn 2010 – 2015

  Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng (3532-2728) = 804 nghìn tấn

  Tổng Sản lượng thủy sản tăng (6582-5143) = 1439 nghìn tấn

  => Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng ít hơn tổng sản lượng thủy sản

  => nhận xét không đúng về sự thay đổi sản lượng thủy sản và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 – 2015 là “Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhiều hơn tổng sản lượng thủy sản”.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>