AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Điều nào sau đây không đúng với loài đặc trưng trong quần xã: 

  • A. Chỉ có ở mặt ở quần xã đó mà không có ở các quần xã khác
  • B. Có vùng phân bố hẹp và ít gặp trong quần xã
  • C. Có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã so với các loài khác
  • D. Có thể là một loài ưu thế trong quần xã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  được bắt gặp nhiều nhất tại quần xã đó mà những quần xã khác k có

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>