ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.7 trang 117 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.7 tr 117 sách BT Lý lớp 12

Tính năng lượng tỏa ra trong các phản ứng sau:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} A.\,\,_3^7Li + _1^1H \to _2^4He\;\;\\ B.\,\,_1^2H + _2^3He \to _1^1H + _2^4He + \end{array}\\ \begin{array}{l} C.\,\,_1^2H + _3^6Li \to _2^4He + _2^4He\;\;\;\;\;\;\;\\ D.\,\,_1^1H + _3^6Li \to _2^3He + _2^4He \end{array} \end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:

Q = (mLi + mH - 2mHe).931,5 = 17,3 MeV

b) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là :

Q = (mH + mH - mH - mHe).931,5 = 18,3 MeV

c) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là :

Q = (mLi + mH - 2mHe).931,5 = 22,4 MeV

d) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là :

Q = (mLi + mH - 2mHe).931,5 = 9,02 MeV.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.7 trang 117 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1