ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.9 trang 118 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.9 tr 118 sách BT Lý lớp 12

Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau : Bắn phá  \(_7^{14}N\) bằng hạt α; hạt  \(_7^{14}N\) lấy hạt đạn α đó và lập tức phân rã thành hạt nhân ôxi bền.

a) Viết các phương trình phản ứng trên.

b) Tính năng lượng toả ra hay thu vào của phản ứng đó. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Phương trình phản ứng

\(_2^4He + _7^{14}N \to _8^{17}O + _1^1H\)

b) Ta có

mN = 13,992u; mα = 4,0015u; mO = 16,9947u; mp = 1,0073u

⇒ mt < ms ⇒ Phản ứng thu năng lượng

\(\Rightarrow {{\rm{W}}_{thu}} = \left[ {\left( {{m_O} + {m_p}} \right) - \left( {{m_N} + {m_\alpha }} \right)} \right]{c^2} = 1,19MeV\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.9 trang 118 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1