ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.10 trang 118 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.10 tr 118 sách BT Lý lớp 12

Xác định năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích sự tạo thành các phản ứng :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{_4^9Be + hf \to 2\left( {_2^4He} \right) + _0^1n}\\ {}&{_6^{12}C + hf \to 3\left( {_2^4He} \right)} \end{array}\)

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(_6^{12}C + hf \to 3\left( {_2^4He} \right){\rm{\;}}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.10 trang 118 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1