YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.11 trang 66 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.11 tr 66 sách BT Lý lớp 12

Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60o, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,5140 và nt = 1,5368. Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới i = 50o. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặt cách lăng kính một khoảng f = 1 m. Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(sin{r_d} = \frac{{\sin i}}{{{n_d}}} = \frac{{\sin {{50}^0}}}{{1,5368}} = \frac{{0,7660}}{{1,5140}} = 0,5059\)

\(\begin{array}{l} \begin{array}{*{20}{l}} { \Rightarrow {\rm{ }}{r_d}\; = {\rm{ }}30^\circ 24';{\rm{ }}r{'_d} = {\rm{ }}A{\rm{ }} - {\rm{ }}{r_d}\; = {\rm{ }}60^\circ {\rm{ }} - {\rm{ }}30^\circ 24{\rm{ }} = {\rm{ }}29^\circ 36'.}\\ {sin{\rm{ }}r{'_d}\; = {\rm{ }}sin{\rm{ }}29^\circ 36{\rm{ }} = {\rm{ }}0,4940.}\\ \begin{array}{l} sini{'_d}\; = {\rm{ }}{n_d}sinr{'_d}\; = {\rm{ }}1,5140.0,4940{\rm{ }} = {\rm{ }}0,74791{\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ }}i{'_d}\; = {\rm{ }}48^\circ 25'. \end{array} \end{array}\\ \begin{array}{*{20}{l}} {{D_d}\; = {\rm{ }}{i_d}\; + {\rm{ }}i{'_d}\; - {\rm{ }}A}\\ { = {\rm{ }}{{50}^o}\; + {\rm{ }}{{48}^o}25'{\rm{ }} - {\rm{ }}{{60}^o}}\\ { \Rightarrow {\rm{ }}{D_d}\; = {\rm{ }}{{38}^o}25'}\\ {sin{r_t}\; = {\rm{ }}\frac{{0,7660}}{{1,5368}} = 0,49843}\\ { \Rightarrow {\rm{ }}r{'_t}\; = {\rm{ }}{{29}^o}54'} \end{array}\\ \begin{array}{*{20}{l}} {r{'_t}\; = {\rm{ }}{{60}^o}\; - {\rm{ }}{{29}^o}54'{\rm{ }} = {\rm{ }}{{30}^o}06';{\rm{ }}sin{{30}^o}06'{\rm{ }} = {\rm{ }}0,5015}\\ \begin{array}{l} sini{'_t}\; = {\rm{ }}1,5368.0,5015{\rm{ }} = {\rm{ }}0,77070{\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ }}i{'_t}\; = {\rm{ }}{50^o}25' \end{array}\\ {{D_t}\; = {\rm{ }}{{50}^o}\; + {\rm{ }}{{50}^o}25'{\rm{ }} - {\rm{ }}60{\rm{ }} = {\rm{ }}{{40}^o}25'} \end{array} \end{array}\)

Khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím :

\(l = 2f\tan \frac{{{D_t} - {D_d}}}{2} = 2.1000.0,0175 = 35mm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.11 trang 66 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF