YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45 trang 59 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 45 tr 59 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \({\left( {x + 2} \right)^2} - 3x - 5 = \left( {1 - x} \right)\left( {1 + x} \right)\)

b) \({\left( {x - 1} \right)^3} + 2x = {x^3} - {x^2} - 2x + 1\)

c) \(x\left( {{x^2} - 6} \right) - {\left( {x - 2} \right)^2} = {\left( {x + 1} \right)^3}\)

d) \({\left( {x + 5} \right)^2} + {\left( {x - 2} \right)^2} + \left( {x + 7} \right)\left( {x - 7} \right) = 12x - 23\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

* Chuyển tất cả các hạng tử về vế trái đưa phương trình đã cho về dạng \(a{x^2} + bx + c = 0\;(a \ne 0)\).

* Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\;(a \ne 0)\) và biệt thức \(\Delta  = {b^2} - 4ac\):

+) Nếu \(\Delta  > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

\({x_1}\)= \(\dfrac{-b + \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)  và \({x_2}\)= \(\dfrac{-b - \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)

+) Nếu \(\Delta  = 0\) thì phương trình có nghiệm kép \({x_1}={x_2}=\dfrac{-b }{2a}\).

+) Nếu \(\Delta  < 0\) thì phương trình vô nghiệm.

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{
& {\left( {x + 2} \right)^2} - 3x - 5 = \left( {1 - x} \right)\left( {1 + x} \right) \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} + 4x + 4 - 3x - 5 = 1 - {x^2} \cr 
& \Leftrightarrow 2{x^2} + x - 2 = 0 \cr 
& \Delta = 1 - 4.2.\left( { - 2} \right) = 1 + 16 = 17 > 0 \cr 
& \sqrt \Delta = \sqrt {17} \cr 
& {x_1} = {{ - 1 + \sqrt {17} } \over {2.2}} = {{\sqrt {17} - 1} \over 4} \cr 
& {x_2} = {{ - 1 - \sqrt {17} } \over {2.2}} = - {{1 + \sqrt {17} } \over 4} \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& {\left( {x - 1} \right)^3} + 2x = {x^3} - {x^2} - 2x + 1 \cr 
& \Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 + 2x = {x^3} - {x^2} - 2x + 1 \cr 
& \Leftrightarrow 2{x^2} - 7x + 2 = 0 \cr 
& \Delta = {\left( { - 7} \right)^2} - 4.2.2 = 49 - 16 = 33 > 0 \cr 
& \sqrt \Delta = \sqrt {33} \cr 
& {x_1} = {{7 + \sqrt {33} } \over {2.2}} = {{7 + \sqrt {33} } \over 4} \cr 
& {x_2} = {{7 - \sqrt {33} } \over {2.2}} = {{7 - \sqrt {33} } \over 4} \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& x\left( {{x^2} - 6} \right) - {\left( {x - 2} \right)^2} = {\left( {x + 1} \right)^3} \cr 
& \Leftrightarrow {x^3} - 6x - {x^2} + 4x - 4 = {x^3} + 3{x^2} + 3x + 1 \cr 
& \Leftrightarrow 4{x^2} + 5x + 5 = 0 \cr 
& \Delta = {5^2} - 4.4.5 = 25 - 80 = - 55 < 0 \cr} \)

Phương trình vô nghiệm.

d)

\(\eqalign{
& {\left( {x + 5} \right)^2} + {\left( {x - 2} \right)^2} + \left( {x + 7} \right)\left( {x - 7} \right) = 12x - 23 \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} + 10x + 25 + {x^2} - 4x + 4 + {x^2} - 49 - 12x + 23 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow 3{x^2} - 6x + 3 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 1 = 0 \cr 
& \Delta ' = {1^2} - 1.1 = 1 - 1 = 0 \cr} \)

Phương trình có nghiệm số kép: \({x_1} = {x_2} = 1\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 59 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF