Bài tập 47 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 47 tr 57 sách GK Toán 8 Tập 1

Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) \(\frac{5x}{2x+4}\);

b) \(\frac{x-1}{x^{2}-1}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Giá trị của phân thức này được xác định với điều kiện 2x + 4 # 0

⇒ 2x # -4 hay x # -2

Vậy điều kiện để phân thức  được xác định với x # -2

Câu b:

Điều kiện để phân thức xác định là x2 - 1 # 0 hay (x - 1)(x + 1) # 0.

Do đó x - 1 # 0 và x + 1 # 0 hay x # 1 và x # -1

Vậu điều kiện để phân thức  được xác định là x # 1 và x # -1 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Vinh

  Bài 56 (Sách bài tập - trang 38)

  Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0 :

  a) \(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{3}{\left(x+2\right)^2}\)

  b) \(\dfrac{1}{x^2+x+1}+x-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Bài 55 (Sách bài tập - trang 38)

  Tìm x, biết :

  a) \(\dfrac{2x+1}{x^2-2x+1}-\dfrac{2x+3}{x^2-1}=0\)

  b) \(\dfrac{3}{x-3}-\dfrac{6x}{9-x^2}+\dfrac{x}{x+3}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh
  Bài 54 (Sách bài tập - trang 37)

  Cho biểu thức :

                  \(\dfrac{x^2+2x}{2x+10}+\dfrac{x-5}{x}+\dfrac{50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

  a) Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức được xác định

  b) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 1

  c) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng \(-\dfrac{1}{2}\)

  d) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng \(-3\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Bài 53 (Sách bài tập - trang 37)

  Đố :

  Đố em tìm được giá trị của phân thức \(\dfrac{4x^2-4x^3+x^4}{x^3-2x^2}\) bằng 

  a) -2

  b) 2

  c) 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do
  Bài 52 (Sách bài tập - trang 37)

  Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng minh rằng khi giá trị của phân thức xác định thì giá trị đó không phụ thuộc vào các biến x và y (nghĩa là chứng tỏ rằng có thể biến đổi phân thức đã cho thành một biểu thức không chứa x và y) :

  a) \(\dfrac{x^2-y^2}{\left(x+y\right)\left(6x-6y\right)}\)

  b) \(\dfrac{2ax-2x-3y+3ay}{4ax+6x+9y+6ay}\) (a là hằng số khác \(-\dfrac{3}{2}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 51 (Sách bài tập - trang 37)

  Tính giá trị của các biểu thức :

  a) \(\dfrac{3x^2-x}{9x^2-6x+1}\) tại \(x=-8\)

  b) \(\dfrac{x^2+3x+2}{x^3+2x^2-x-2}\) tại \(x=1000001\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời