Bài tập 46 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 46 tr 57 sách GK Toán 8 Tập 1

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

a) \(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\);

b) \(\frac{1-\frac{2}{x+1}}{1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\).

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\) 

Câu b:

 \(\frac{1-\frac{2}{x+1}}{1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\) \(=(1-\frac{2}{x+1}):(1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1})\)

 

.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • May May

  cho biểu thức:

  bởi May May 31/05/2019

  cho biểu thức:

  A=\((\dfrac{x+2}{x^2-x}+\dfrac{x-2}{x^2+x})\times\dfrac{x^2-1}{x^2+2}\)

  a)Tìm điều kiện của x để giá trị biểu thức A được xác định

  b)tính giá trị biểu thức A với x=-200

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  cho biểu thức P = \(\left(\dfrac{x-2}{x^2-1}-\dfrac{x+2}{x^2+2x+1}\right).\left(\dfrac{1-x^2}{2}\right)^2\)

  a) tìm điwều kiện để p được xác định và rút gọn p

  b) tìm x để p-4=5x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  cho biểu thức A=\((\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{x}{x^2-1})\div\dfrac{2x+1}{x^2+2x+1}\)

  a, tìm điều kiện của x dể biểu thức A xác định

  b,rút gọn A

  c,tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 39)

  Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để giá trị tương ứng của biểu thức bằng 1:

  a) \(\dfrac{1+x^2+\dfrac{1}{x}}{2+\dfrac{1}{x}}\)

  b) \(\dfrac{1+x^2-\dfrac{4}{x+1}}{2-\dfrac{4}{x+1}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 39)

  Biết rằng \(Q=\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}=\dfrac{\left(x-3\right)^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{x-3}{x+3}\)

  Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây sai ?

  (A) Giá trị của Q tại \(x=4\) là \(\dfrac{4-3}{4+3}=\dfrac{1}{7}\)

  (B) Giá trị của Q tại \(x=1\) là \(\dfrac{1-3}{1+3}=-\dfrac{1}{2}\)

  (C) Giá trị của Q tại \(x=3\) là \(\dfrac{3-3}{3+3}=0\)

  (D) Giá trị của Q tại \(x=3\) không xác định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Bài 57 (Sách bài tập - trang 38)

  Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên ?

  a) \(\dfrac{2}{x-3}\)

  b) \(\dfrac{3}{x+2}\)

  c) \(\dfrac{3x^3-4x^2+x-1}{x-4}\)

  d) \(\dfrac{3x^2-x+1}{3x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời