YOMEDIA

Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 48 tr 58 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho phân thức \(\frac{x^2+4x+4}{x+2}\)

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức?

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Điều kiện của x để phân thức được xác định là:

x + 2 # 0 ⇒ x # -2

Câu b:

Rút gọn phân thức:   = x + 2

Câu c: 

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 1 thì x + 2 = 1

Do đó x = -1. Giá trị này thoả mãn với giá trị của x.

Câu d:

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 0 thì x + 2 = 0 => x = -2.

Giá trị này không thoả mãn với điều kiện của x ( x # -2). Vây không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyen Ngoc

  Cho hai số a,b thỏa mãn \(ab\ge1\)

  Chứng minh rằng:\(\dfrac{1}{1+a^2}+\dfrac{1}{1+b^2}\ge\dfrac{2}{1+ab}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Tìm GTLN của bt \(A=\dfrac{x^2}{\left(x^2+1\right)^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  a+b+c=0 và abc=11 .Tính a3+b3+c3=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  tinh :

  a) (8x2y + 4xy + 5xy2) : 2xy - 3x2

  b) (5x2 + 10x +5y ) : 5x + 3x - 3y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 39)

  Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để giá trị tương ứng của biểu thức bằng 1:

  a) \(\dfrac{1+x^2+\dfrac{1}{x}}{2+\dfrac{1}{x}}\)

  b) \(\dfrac{1+x^2-\dfrac{4}{x+1}}{2-\dfrac{4}{x+1}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 39)

  Biết rằng \(Q=\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}=\dfrac{\left(x-3\right)^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{x-3}{x+3}\)

  Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây sai ?

  (A) Giá trị của Q tại \(x=4\) là \(\dfrac{4-3}{4+3}=\dfrac{1}{7}\)

  (B) Giá trị của Q tại \(x=1\) là \(\dfrac{1-3}{1+3}=-\dfrac{1}{2}\)

  (C) Giá trị của Q tại \(x=3\) là \(\dfrac{3-3}{3+3}=0\)

  (D) Giá trị của Q tại \(x=3\) không xác định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Bài 57 (Sách bài tập - trang 38)

  Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên ?

  a) \(\dfrac{2}{x-3}\)

  b) \(\dfrac{3}{x+2}\)

  c) \(\dfrac{3x^3-4x^2+x-1}{x-4}\)

  d) \(\dfrac{3x^2-x+1}{3x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Bài 56 (Sách bài tập - trang 38)

  Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0 :

  a) \(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{3}{\left(x+2\right)^2}\)

  b) \(\dfrac{1}{x^2+x+1}+x-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Bài 55 (Sách bài tập - trang 38)

  Tìm x, biết :

  a) \(\dfrac{2x+1}{x^2-2x+1}-\dfrac{2x+3}{x^2-1}=0\)

  b) \(\dfrac{3}{x-3}-\dfrac{6x}{9-x^2}+\dfrac{x}{x+3}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh
  Bài 54 (Sách bài tập - trang 37)

  Cho biểu thức :

                  \(\dfrac{x^2+2x}{2x+10}+\dfrac{x-5}{x}+\dfrac{50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

  a) Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức được xác định

  b) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 1

  c) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng \(-\dfrac{1}{2}\)

  d) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng \(-3\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Bài 53 (Sách bài tập - trang 37)

  Đố :

  Đố em tìm được giá trị của phân thức \(\dfrac{4x^2-4x^3+x^4}{x^3-2x^2}\) bằng 

  a) -2

  b) 2

  c) 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA