Bài tập 34 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 34 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của các đa thức:

\(\begin{array}{l} a)P = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3};\,\,Q = 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ b)M = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2;\,\,N = {x^2}{y^2} + 5 - {y^2} \end{array}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)P = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3};\,\,Q = 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ P + Q = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3} + 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ = {x^2}y - {x^2}y + x{y^2} + 3x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^2}{y^2} + {x^3}\\ = 4x{y^2} - 4{x^2}{y^2} + {x^3}\\ b)M = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2;\,\,N = {x^2}{y^2} + 5 - {y^2}\\ M + N = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2 + {x^2}{y^2} + 5 - {y^2}\\ = {x^3} + xy + {y^2} - {y^2} - {x^2}{y^2} + {x^2}{y^2} - 2 + 5\\ = {x^3} + xy + 3 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 34 trang 40 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đa thức sau:

  \(\begin{array}{l}
  f\left( x \right) = {x^{2n}} - {x^{2n - 1}} + ... + {x^2} - x + 1\,\,\left( {x \in N} \right)\\
  g\left( x \right) =  - {x^{2n + 1}} + {x^{2n}} - {x^{2n - 1}} + ... + {x^2} - x + 1\,\,\left( {x \in N} \right)
  \end{array}\)

  Giá trị của hiệu f(x) - g(x) tại \(x = \frac{1}{{10}}\) là

  • A. 0
  • B. 10
  • C. \(\frac{1}{{{{10}^{2n + 1}}}}\)
  • D. \(\frac{1}{{10}}\)

Được đề xuất cho bạn