YOMEDIA
NONE

Bài tập 97 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 97 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Tính giá trị của a, b, c, d rồi tìm nghịch đảo của chúng

\(\begin{array}{l}
a = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\\
b = \frac{2}{7}.\frac{{14}}{{15}} - 1\\
c = \frac{3}{4} - \frac{1}{{25}}.5\\
d =  - 8.\left( {6.\frac{1}{{24}}} \right)
\end{array}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(a = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{{12}} - \frac{3}{{12}} = \frac{1}{{12}}\). Số nghịc đảo của \(\frac{1}{{12}}\) là 12

\(b = \frac{2}{7}.\frac{{14}}{{15}} - 1 = \frac{4}{5} - \frac{5}{5} = \frac{{ - 1}}{5}\). Số nghịc đảo của \(\frac{-1}{{5}}\) là -5

\(c = \frac{3}{4} - \frac{1}{{25}}.5 = \frac{3}{4} - \frac{1}{5}\)\( = \frac{{15}}{{20}} + \frac{{ - 4}}{{20}} = \frac{{11}}{{20}}\). Số nghịch đảo của \(\frac{11}{{20}}\) là \(\frac{{20}}{{11}}\)

\(d =  - 8.\left( {6.\frac{1}{{24}}} \right) =  - 8.\frac{1}{4} =  - 2\). Số nghịch đảo của -2 là \(\frac{{-1}}{{2}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 97 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON